kochlik.pl
Login: Hasło:
Zaloguj automatycznie

Regulamin świadczenia usług w serwisie kochlik.pl


Korzystanie z naszego portalu randkowego jest całkowicie darmowe.I Postanowienia ogólne
§ 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług w ramach serwisu internetowego www.kochlik.pl, zwanego dalej "Serwisem".

§ 2. Serwis jest zbiorem interaktywnych stron WWW umożliwiających Użytkownikom w szczególności komunikowanie się, umieszczanie własnych treści, w tym treści audiowizualnych i graficznych oraz przeglądanie treści zamieszczonych przez innych Użytkowników (serwis społecznościowy).

§ 3. Właścicielem Serwisu jest Firma MilleSoft, Tropiszów 224, 32-126 Igołomia, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 9442036152, REGON 120486975, e-mail office(malpa)millesoft.pl, zwana dalej "Usługodawcą", która jest administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej również RODO).

II Zasady uczestnictwa w serwisie

§ 4. 1. Zabronione jest publikowanie w Serwisie przez Użytkowników treści niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym, prawem miejscowym oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, a w szczególności:
1) treści powszechnie uznawanych za obraźliwe,
2) treści propagujących przemoc, nienawiść oraz podżegających do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia,
3) treści naruszających prawa osób trzecich,
4) treści w jakikolwiek sposób szkodzących Serwisowi,
5) jakiejkolwiek formy reklamy lub promocji serwisów WWW innych niż Serwis, w tym zamieszczanie adresów WWW prowadzących do stron innych niż strony Serwisu,
6) treści wprowadzających w błąd innych Użytkowników,
7) rejestracja wielu kont
2. Zabronione jest umieszczanie w profilu Użytkownika danych umożliwiających kontakt z Użytkownikiem poza Serwisem, w szczególności adresów zamieszkania, adresów poczty elektronicznej, numerów komunikatorów internetowych, numerów telefonicznych.
3. Usługodawca ma prawo usunąć treści zamieszczone w Serwisie przez Użytkownika, jeżeli naruszają one warunki niniejszego regulaminu.

III Zasady przetwarzania danych osobowych

§ 5. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w sposób określony przepisami niniejszego rozdziału oraz zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

IV Odpowiedzialność

§ 6. W ramach świadczonych usług Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
1) szkody powstałe w wyniku wadliwego działania systemów niezależnych od Usługodawcy, w szczególności sieci telekomunikacyjnych;
2) szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej;
3) treść korespondencji wysyłanej przez Użytkowników;
4) udostępnienie przez Użytkowników hasła lub innych danych umożliwiających zalogowanie w Serwisie osobom trzecim;
5) szkody powstałe w wyniku niedotrzymania przez Użytkownika postanowień Regulaminu.

§ 7. 1. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści, w szczególności oświadcza, że są one zgodna ze stanem faktycznym i prawnym, nie naruszają prawa powszechnie obowiązującego, prawa miejscowego oraz praw osób trzecich, a także postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Treści zamieszczane przez Użytkowników w profilach Użytkownika mogą być widoczne w Serwisie po ich zaakceptowaniu przez Usługodawcę.

V Zmiany regulaminu

§ 8. 1. Regulamin może zostać zmieniony przez Usługodawcę.
2. W przypadku dokonania zmian Użytkownik zostanie o nich powiadomiony poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Serwisu w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią przed zalogowaniem na konto, oraz drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji konta.
3. Zmiany wchodzą w życie nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu lub/i poinformowania Użytkownika w sposób określony w ust. 1.
4. Zalogowanie na konto i korzystanie z Serwisu oznacza akceptację zmian Regulaminu dokonanych przez Usługodawcę.
5. Brak akceptacji zmian w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym Użytkownik dowiedział się o zmianie Regulaminu jednoznaczne jest z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług.

VI Polityka Cookies

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bąd informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

VII Rozpatrywanie reklamacji

 

1. Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur udostępniane są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
2. Usługobiorca posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń:
zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu.
zwrócenie się do stałego polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, adres www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną m.in. do Federacji Konsumentów - adres strony internetowej: www.federacjakonsumentow.org.pl.
3. W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.
4. Usługobiorca może również skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów Konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy usług: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
5. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko i wyłącznie gdy obie strony sporu tj Serwis internetowy i Usługobiorca wyrażą na to zgodę.

 

VIII Postępowanie reklamacyjne

 

1. Usługobiorca ma prawo do składania reklamacji w zakresie Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu internetowego.
2. Reklamacje powinny być przesyłane na adres znajdujący się paragrafie 1 pkt 3 w formie pisemnej lub elektronicznej (wiadomość mailowa w polu temat wiadomości powinna zawierać słowo: "reklamacja") i powinny zawierać:
przedmiot reklamacji oraz uzasadnienie reklamacji, wskazanie i opisanie niezbędnych okoliczności,
oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres, adres e-mail). Standardowe przykłady formularzy w myśl ustawy o RODO: formularz reklamacji, formularz odstąpienia, odstąpienie.
3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w ciągu 14 dni od ich otrzymania. Decyzja Usługodawcy dotycząca reklamacji będzie przekazywana Usługobiorcy na adres e-mail wskazany w reklamacji lub adres wskazany w korespondencji listownej.

 

IX Postanowienia końcowe

 

1. Serwis internetowy honoruje wszelkie prawa Użytkowników przewidziane w przepisach obowiązującego prawa.
2. Jeśli obowiązujące prawo przyznaje Użytkownikom korzystniejsze uregulowania niż te, które są zawarte w niniejszym Regulaminie, odpowiednie postanowienia Regulaminu są bezpośrednio zastępowane przez konkretne normy obowiązującego prawa i tym samym są wiążące dla Serwisu internetowego.
3. Serwis internetowy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest:
a) zmiany przepisów prawa;
b) zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną objętym regulaminem,
c) zmiany danych Sprzedawcy, w tym adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu.
4. Zmiany regulaminu nie mają wpływu na Usługi już realizowane bądź zrealizowane, do nich zastosowanie ma regulamin obowiązującym w chwili przystąpienia do Usług Serwisu internetowego. Serwis internetowy o zamierzonej zmianie informuje na stronie co najmniej na 30 dni wcześniej. W przypadku braku akceptacji zmienionego regulaminu Usługobiorcy mogą w terminie 30 dni od dnia otrzymania wiadomości wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.
5. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie Sądowi Powszechnemu według wyboru Usługobiorcy będącego jednocześnie konsumentem, zgodnie z właściwymi przepisami prawa Polskiego.
6. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
7. Usługobiorcy w/w Serwisu mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk, komercyjne wykorzystanie podlega jednak ochronie Kancelarii Prawnej LEGATO i jest zabronione.
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2018.

Używamy cookies w celach świadczenia usług i statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że cookies będą one umieszczane na Twoim urządzeniu. Dowiedz się więcej.